Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Zawonia  / Uchwały Rady Gminy Zawonia  / Uchwały rok 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały rok 2008 Uchwały rok 2008


Uchwała Nr XVII/129/2008 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów

Uchwała Nr XVII/129/2008

Rady Gminy Zawonia

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Zawoni

Działając na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.39 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

1.

Zatwierdza się uchwalony przez Radę Społeczną ZP ZOZ w Zawoni Statut Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni , w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jej treść podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszeniu przez okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zawonia oraz na stronie internetowej Gminy Zawonia.

3.

Traci moc uchwała nr 98/08 Zarządu Gminy Zawonia z dnia 3 października 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej .

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVII/129/2008

Rady Gminy Zawonia

z dnia 30 października 2008 r.

STATUT

ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAWONI

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni Zwany dalej Zespołem posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

1) Zarządzenia Nr 64 Wojewody Wrocławskiego z dnia 29.04.1994 r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni.

2) Porozumienia zawartego w dniu 11 kwietnia 1994 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Zarządem Gminy w Zawoni.

3) Zarządzenia Nr 230 Wojewody Wrocławskiego z dnia 26.10.1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z jednostki budżetowej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

4) Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.

5) Niniejszego statutu.

6) Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej

2.

1. Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zespołem jest Gmina
Zawonia

3.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 02-00305 oraz przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygnatura akt WR.VI NS-REJ.KRS/385/01/879.

2. Siedzibą Zespołu jest Zawonia ul. Spacerowa 6.

3. W skład Zespołu wchodzą:
Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie.

Rozdział II

OBSZAR DZIAŁANIA, CELE, ZADANIA, RODZAJE
I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

4.

1. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest Gmina Zawonia.

2. Dodatkowy obszar działania określony może być w umowach z innymi niż Rada Gminy dysponentami środków.

5.

1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności obszaru działania Zespołu, wszystkim osobom potrzebującym udzielenia świadczeń zdrowotnych
ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia oraz promocja zdrowia.

2. Celem Zespołu jest również dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości
w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej, uczestniczenie w przygotowaniu osób
do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny.

6.

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

2) Orzecznictwo lekarskie.

3) Prowadzenie statystyki medycznej.

4) Pielęgnacja chorych.

5) Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.

6) Opieka nad ciężarną, kobietą w połogu i noworodkiem.

7) Czynności z zakresu stomatologii zachowawczej.

8) Sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowo wychowawczych

9) Promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających
z Narodowego Programu Zdrowia.

10) Współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne.

2. Rada Gminy w Zawoni może nałożyć na Zespół dodatkowe działania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.

7.

1. Zespół udziela świadczeń na zasadach określonych z dysponentami środków finansowych.

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych osobom nieubezpieczonym oraz cudzoziemcom na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III

Organami Zespołu są:

1. Kierownik

2. Rada społeczna

8.

1. Kierownik kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz

2. Kierownik wykonuje swoje obowiązki w ramach stosunku pracy wynikającego
z powołania.

3. Nawiązanie stosunku pracy z Kierownikiem dokonuje Wójt Gminy Zawonia.

4. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu
i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Kierownik jest przełożonym pracowników Zespołu.

9.

1. Kierownik zarządza Zespołem przy pomocy:

1) Zastępcy Kierownika

2) Głównej Księgowej

3) Pielęgniarki Naczelnej

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje:

1) Zastępca Kierownika

10.

1. Przy zespole działa Rada Społeczna zwana dalej Radą

2. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Zawonia oraz doradczym Kierownika Zespołu.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Sposób zwoływania Rady i uchwalania uchwał określa Regulamin Rady.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Kierownika Zespołu.

.

11.

W skład zespołu wchodzą:

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni.

1) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Internistyczna

Poradnia dla dzieci

Gabinet Medycyny Szkolnej

2) Poradnie specjalistyczne

Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Ginekologiczna

3) Gabinet Rehabilitacji i Fizjoterapii

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie.

1) Poradnia Internistyczna

2) Poradnia dla dzieci

3) Poradnia Stomatologiczna

Graficzny schemat struktury organizacyjnej określa załącznik nr 1.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

12.

1. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika Zespołu.

2. Zespół utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych
i niepublicznych.

3. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:

1) Na realizacje zadań i programów zdrowotnych

2) Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych

3) Od zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i innych instytucji krajowych i zagranicznych.

4) Od instytucji ubezpieczeniowych

5) Od innych zakładów opieki zdrowotnej

6) Od osób fizycznych

7) Z działalności gospodarczej innej niż związanej z realizacją zadań wynikających z 6.

8) Tytułem darowizn, zapisów, środków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego.

13.

1. Zespół może otrzymać dotacje budżetowe na:

1) Realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocje zdrowia.

2) Pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

3) Remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

4) Cele szczególne określone w odrębnych przepisach.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole określa regulamin porządkowy ustalony przez Kierownika Zespołu i zatwierdzony przez Radę Społeczną.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy Zawonia.data wytworzenia2008-12-15
data udostępnienia2008-12-15
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin342
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@