Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Zawonia
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Rada Gminy Zawonia  / Uchwały Rady Gminy Zawonia  / Uchwały rok 2008
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały rok 2008 Uchwały rok 2008


Uchwała XIX/140/2008 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek

Uchwała XIX/140/2008

Rady Gminy Zawonia

z dnia 4 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia.

Na podstawie art.30 ust.6 i art.54 ust.3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) w związku z artykułem 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zmianami ) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

1.

Uchwala się regulamin określający wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego

i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia.

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w roku 2009, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

3.

Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:

1) wynagrodzenia zasadniczego

2) dodatku za wysługę lat,

3) dodatku motywacyjnego,

4) dodatku funkcyjnego,

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

7) dodatku za stopień specjalizacji,

8) dodatek mieszkaniowy,

9) dodatek wiejski.

10) dodatek za trudne warunki pracy

Rozdział II

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

4.

1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy / Dz. U. Nr 42 z poz. 257 z 12 marca 2008 r. /

2. W 2009 roku przewiduje się środków na podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty wychowania.

Rozdział III

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

5.

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 30 ust. 6 pkt. 1 Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U Nr 22, poz. 181 ze zm.).

Rozdział IV

DODATEK MOTYWACYJNY

6.

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek w ramach posiadanych środków finansowych.

2. Warunkiem, przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno -wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.

2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków,

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy,

12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań określonych wart. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

4. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły,

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

b) podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia wstanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:

a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,

b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c) polityka kadrowa,

d) organizowanie konferencji szkoleniowych,

e) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) podejmowanie innych działań mających na celu promowanie szkoły;

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły/placówki:

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów

wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno -kulturalnymi,

f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.

7.

Ustala się środki finansowe, z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla nauczyciela w wysokości 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, a dla dyrektorów szkół do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów, dla wicedyrektora do 40% wynagrodzenia zasadniczego

. 8.

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły w

oparciu o opracowane kryteria w wysokości do 25%.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany na okres od l miesiąca do 12 miesięcy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt na okres od l do 12 miesięcy w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego dyrektora.

9.

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres ten można skrócić do pół roku.

10.

l .Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.

Rozdział V

DODATEK FUNKCYJNY

11.

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkół przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektora do 40% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te obowiązki w zastępstwie.

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

12.

1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół przyznaje wójt a dla wicedyrektorów i pozostałych osób zajmujących inne stanowiska kierownicze dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:

1) warunki organizacyjne, m.in..

a) liczbę oddziałów,

b) liczbę zastępców,

c) zmianowość,

d) liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:

a) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi,

b) prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,

c) umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,

d) prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ) przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.:

a) wyniki klasyfikacji rocznej,

b) wyniki egzaminów,

c) osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

Dodatek funkcyjny stanowi podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego i jest proporcjonalnie zmniejszany w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

13.

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 45,-zł miesięcznie.

2) sprawowania funkcji wychowawcy klasy i oddziału przedszkolnego, w wysokości 70,-zł miesięcznie.

14.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 11 ust. 1 i 2 oraz w 12 ust. 1 i 2, powstaje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w 11 i w 12 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub - funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym mowa w 11 ust 1-3, nie wyłącza prawa do dodatku, o którym mowa w 12 ust. l i 2.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział VI

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

15

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa

oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16- z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 1/2 godziny pomija się, a co najmniej 1/2 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział VII

WYNAGRODZENIA ZA ZAJĘCIA DODATKOWE

16.

Nauczycielowi wykonującemu obowiązki społecznego inspektora pracy przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział VIII

NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

17.

1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty nauczyciela.

2. W budżetach szkół tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości nie mniej niż l % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród dyrektorów szkół i organu prowadzącego.

18.

Nagrody, o których mowa w 17, są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana winnym terminie.

19.

Nagrody przyznaje:

1) dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną -dla nauczycieli szkół

2) wójt - dla dyrektorów.

20.

Nagroda, o której mowa w 17 może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej po l z 3 następujących kryteriów:

1) w okresie pracy dydaktyczno -wychowawczej :

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe, prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole, w szczególności przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

21.

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

22.

1. Niezależnie od nagrody dyrektora szkoły, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub organu prowadzącego.

2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody organu prowadzącego.

3. Wysokość nagrody dyrektora wynosi do 100 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

4. Wysokość nagrody organu prowadzącego wynosi do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

Rozdział IX

DODATEK ZA STOPIEŃ SPECJALIZACJI

23.

l. Dodatek specjalistyczny występuje w wysokości:

I stopień specjalizacji zawodowej - 30 zł

II stopień specjalizacji zawodowej - 47 zł

Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli ( Dz. U. nr 29 póz. 160 z późniejszymi zmianami) w związku z art.9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 19 poz.239 z późn. zmianami) - przepis wygasający, (dotyczy wyłącznie nauczycieli pobierających dodatek specjalistyczny w dniu 6 kwietnia 2000 roku. Dodatek przysługuje do momentu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.

Rozdział X

DODATEK MIESZKANIOWY

24.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż 0.5 etatu i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska i jest uzależniony od ilości osób w rodzinie.

1 osoba 75 zł

2 osoby 90 zł

3 osoby 105zł

4 i więcej osób 120 zł

2. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci uczących się do ukończenia 25 - go roku życia i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. l. Małżonkowie określają -pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela, a dyrektorowi Wójt Gminy.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego,

b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także w okresach:

a. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

b. pobierania zasiłku chorobowego,

c. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej - w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

d. korzystania z urlopu wychowawczego.

7. Dodatek mieszkaniowy nie stanowi podstawy do naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Rozdział XI

DODATEK WIEJSKI

25.

1. 1.Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania tego stanowiska w wysokości 10% jego wynagrodzenia zasadniczego, Wypłacany jest z dołu.

2. Dodatek wiejski przysługuje w okresach wyszczególnionych w paragrafie 24 pkt.6 .

3. Dodatek wiejski nie stanowi podstawy do naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Rozdział XII

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

26.

Dodatek za trudne warunki pracy otrzymuje nauczyciel za prowadzenie zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w wysokości stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka:

- Choroby przewlekłe- do 5%

- w stopniu lekkim do 10%

- w stopniu umiarkowanym i znacznym - do 15%

- w stopniu głębokim i niepełnosprawność sprzężona - do 20%

Rozdział XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

27.

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy z tym, że wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć-określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

28.

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskich związków zawodowych

ZNP ODDZIAŁ W Trzebnicy Ognisko Nr 9 w ZAWONI

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Wrocław

29.

Traci moc uchwała Nr XI/96/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 grudnia2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia.

30.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

31.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2009 roku .
data wytworzenia2008-12-15
data udostępnienia2008-12-15
sporządzone przez
opublikowane przez
ilość odwiedzin272
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Zawonia, Trzebnicka 11 , 55-106 Zawonia, tel.: 71 312 81 82, 71 312 81 93, fax: 71 312 95 59, urzad@zawonia.pl, www.zawonia.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@